“ போக்குவரத்துடையதும் –  இல்லாததும் “

“ போக்குவரத்துடையதும் –  இல்லாததும் “

போக்குவரத்துடைய வாகனம் கொண்டு

போக்குவரத்திலா வஸ்து இடம் ஏகி

எதிலும் புணர்விலா தனித்தலைமைப் பதியுடன்

புணர்தல் தான் யோகம் ஞானம் எல்லாம்

பிறவிப் பயன் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s