“ தயாராகுதல் “ 

“ தயாராகுதல் “ 

உலகம்  :

கல்லூரி மாணவர் அரசுத் தேர்விற்கு தயாராகிவருவர்

UPSC – TNPSC

பெண்கள் உடல் பருவம் வந்தவுடன்

பிள்ளை பெற்றெடுக்க தயாராகுது

பெண் பெற்ற பெற்றோர்

திருமணம் முடிக்க

நகை சீர் செய்து  தயாராகி வருவர்

ஆனால் ஒருவரும்

மரணத்துக்கு தயாராக இருக்க மாட்டார்

என்றும் என்றென்றும்  வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கணும்

ஆனால்

எல்லா ஆசை ஆடம்பரம் வசதியான வாழ்க்கையுடன்

இது ஆகிற காரியமா ??

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s