“ சினிமாவில் ஞானம் “

“ சினிமாவில் ஞானம் “ எனது வாழ்க்கைப்பாதையில் எரியும் இரண்டு தீபங்கள் எண்ணெய் இலை ஒன்றிலே என்ன இலை ஒன்றிலே ?? இது ஆன்ம சாதகர் வாழ்வை சித்தரிக்கும் பாடல் வரிகள் இரண்டு தீபங்கள்  – தவ வாழ்வு – உலக வாழ்வு   எண்ணெய் இலை ஒன்றிலே – தவ வாழ்வுக்கு  நேரமிலை  – என்ன சாதனம் ?? என்ன விளக்கம்  இல்லை ?? ஆய்வு – பயிற்சி –  அனுபவம் இலை அந்த வாழ்வுக்கு…

“ ஞானப்பழம் – புராணம் பெருமை “

 “ ஞானப்பழம் – புராணம் பெருமை “ திருவிளையாடற் புராணத்தில் வரும் சம்பவம் :  நாரதர் ஒரு மாம்பழம் கொணர்வார் முருகனும் விநாயகனும் தனக்குத் தான் என சண்டை போடுவர் ஒரு போட்டி அதில் விநாயகன்   வெற்றி பெற்றிட, அவர்க்கு அதை அளிப்பர் இது கூற வரும் செய்தி : அந்த  மாம்பழம் சாதாரண கனி அல்ல அது ஞானக்கனி ஆகிய ஆன்மா  அதன் அனுபவம் அது எல்லார்க்கும் கிடைக்காது தகுதி உடையோர்க்கே கிட்டும் உண்மையில் ஞானம்…

“ சாலை – சாலை அப்பன் – சாலை ஆண்டவர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2 “  

“ சாலை – சாலை அப்பன் – சாலை ஆண்டவர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2 “   ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai 117. ஞான மருந்து மேலை வெளியா மருந்து – நான் வேண்டுந்தோ றெல்லாம் விளையு மருந்து “ சாலை விளக்கு மருந்து “  – சுத்த சமரச சன்மார்க்க சங்க மருந்து விளக்கம் : பரவிந்து கலை சாலை ஆகிய சுழிமுனை நாடி வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டும் வல்லமை உடைத்து…

“ திருமந்திரம் –  மனோன்மணி பெருமை “

“ திருமந்திரம் –  மனோன்மணி பெருமை “ அதுஇது என்னும் அவாவினை நீக்கித்துதியது செய்து சுழியுற நோக்கில்விதியது தன்னையும் வென்றிட லாகும்மதிமல ராள்சொன்ன மண்டலம் மூன்றே. விளக்கம் : உலகப் பொருள் போகம் விழைவு நீக்கி – தவத்தில் உச்சி நோக்கி நின்றால், விதியை வெல்லலாம் சந்திர மண்டலத்து மலராள் ஆகிய மனோன்மணி கூறிய மண்டலம் மூன்றாகிய சந்திர அக்கினி சூரிய மண்டலம் மனோன்மணி அனுபவம் – உச்சிக்கு மேல் அனுபவம் இது வருவது அரிதிலும் அரிது…