“ சாலை – சாலை அப்பன் – சாலை ஆண்டவர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2 “  

“ சாலை – சாலை அப்பன் – சாலை ஆண்டவர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2 “  

ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

117. ஞான மருந்து

மேலை வெளியா மருந்து – நான்

வேண்டுந்தோ றெல்லாம் விளையு மருந்து

“ சாலை விளக்கு மருந்து “  – சுத்த

சமரச சன்மார்க்க சங்க மருந்து

விளக்கம் :

பரவிந்து கலை சாலை ஆகிய சுழிமுனை நாடி வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டும் வல்லமை உடைத்து

சாலையப்பனை வேண்டல்

கொச்சகக் கலிப்பா

  • 7. வேலைஅப் பாபடை வேலைஅப் பாபவ வெய்யிலுக்கோர்
    சோலைஅப் பாபரஞ் சோதிஅப் பாசடைத் துன்றுகொன்றை
    மாலைஅப் பாநற் சமரச வேதசன் மார்க்கசங்கச்

சாலை அப்பா எனைத் தந்தஅப் பாவந்து தாங்கிக்கொள்ளே.

விளக்கம் : 

இங்கு குறிக்கப்பெறும் சாலை சென்னை அண்ணா சாலை , வண்ணை தங்க சாலை அல்ல 

அது சு நாடி ஆகும்

“ சாலை அப்பனாகிய ஆன்மா “  என பாடுகிறார்

இதனால் சாலை ஆண்டவர் என்பதும் ஆன்மாவைத் தான் குறிக்கும்

மக்களுக்கு பரந்த அறிவு வேணும் – எல்லாம் ஒன்றே என சமரச அறிவு வேண்டும்  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s