“ ஆன்மா பெருமை “

“ ஆன்மா பெருமை “

ஆன்மா பெருமை என்னவெனில் ??

எப்படி இந்த உலகம் / அண்டத்தில் இருக்கும் செல்வம் – வளம் எல்லாம் சேர்த்து கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈடாகாவோ ??

அவ்வாறே  தான்

மௌனம் ஆகிய ஆன்மா நடத்தும் மௌனப் பாடம் – உபதேசம் – பயிற்சி விளக்கம் எல்லாவற்றுக்கும் ஈடே கிடையா

 உலகில் உள்ள எது / எவ்வளவு  அளித்தாலும் ஈடாகா 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s