“ திருமந்திரம் – இறை பெருமை “

“ திருமந்திரம் – இறை பெருமை “

நாடியின் ஓசை நயனம் இருதயந்

தூடி யளவுஞ் சுடர்விடு சோதியைத்

தேவருள் ஈசன் திருமால் பிரமனும்

ஓவற நின்றங் குணர்ந்திருந் தாரே  657

விளக்கம் :

நாதமாகவும் ஒளியாகவும் கண்ணிலும் இருதயத்திலும் விளங்கும் அபெ ஜோதியை

/ ஆன்ம ஒளியை மூவர் அயன் மால் ருத்திர மகாதேவர் முதலியோர் அந்த அனுபவம் பெற்று உணர்ந்திருந்தார்

உச்சி – நாத விந்து கலவை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s