“ அகரமுதல்வன் – யார் ?? “

“ அகரமுதல்வன் – யார் ?? “

யார் ?? 

அகரத்தில் விளங்கும்

அகரமாகிய ஆன்மாவை முன்னிலைப்படுத்தி

தம் வாழ்வை அமைத்துக்கொள்கிறாரோ ??

அவர் தான் அகரமுதல்வன்

அது உரைப்பதுக்கேற்றாற் போல்

தன் வாழ்வு அமைத்துக்கொள்வார்

தன் காலுக்கேத்த செருப்பு

மற்றெலார் உலகத்தை மனதை முன்னிலைப்படுத்துவர்

“ உலக வாழ்வாகிய செருப்புக்கேத்த கால் “

இது தான் வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s