“ திருமந்திரம் – வீரட்டம் –  புராணம் பெருமை “

“ திருமந்திரம் – வீரட்டம் –  புராணம் பெருமை “

கருத்துறை அந்தகன் தன்போல் அசுரன்

வரத்தின் உலகத் துயிர்க்களை எல்லாம்

வருத்தஞ்செய் தானென்று வானவர் வேண்டக்

குருத்துயர் சூலங்கைக் கொண்டுகொன் றான

விளக்கம் :

உலக மக்கள் மெய்ஞ்ஞான கருத்துக்கள் விளக்கங்களின் உண்மை பொருளை அறியாது உணராது இருக்கார் என தேவர் சிவத்திடம் வேண்ட ,

சிவமும் அந்த இருளை தன் சோமசூரியாக்கினிகலைகள் சங்கமமாகிய சூலம் கொண்டு அழித்தான் என அந்தகாசுரன் புராணம் உரைக்குது இந்த மந்திரம்

அந்தகன் – குருடன் – உண்மை பொருள் விளங்காது இருக்கும் குருட்டுத்தன்மை – குருட்டுக்குணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s