“ உண்மைக் குருடு யார் ?? “  

“ உண்மைக் குருடு யார் ?? “  

கண்ணிலாதவர் மட்டும் குருடு அல்லர்

கண் பார்வை இருந்தும்

அருள் விலாசம் சத்தினிபாதம் இலாததால்

ஞானியர் சித்தர் பாடல்களுக்கு

உண்மை விளக்கம் கருத்து  காணாரும் கூட குருடு தான்

இவர் தான் உண்மைக்குருடும் கூட


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s