திருவடி பயிற்சி

இந்த வாரம் மூவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

1 முதல் கட்டம்

சாலை குழு

வெளி நாட்டில் பணி

2 வாசி பயிற்சி

உடுமலை

இவர் பாட்டு சித்தர் , ஈஷாவில் பயின்றுள்ளார்

3 வாசி பயிற்சி

கோவை

பெண்மணி

இவர் வெள்ளிங்கிரி சித்தரிடம் வாசி பயின்றுள்ளார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s