“ இறை பெருமை “

“ இறை பெருமை “

ஒரு நல்ல சினிமா ஒளிப்பதிவாளர்

அசிங்கமான பெண்ணைக்கூட அழகாக காட்டுவார்

கடவுள் அதில் கை தேர்ந்தவர்

உலகம் எவ்வளவு கொடுமையானது கொடூரமானது

ஆனால்

எவ்வளவு அழகாகச் சித்தரித்து வைத்திருக்கார்

மாயை எப்படி எவ்வளவு அழகாக பணி செயுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s