திருமந்திரம் –  ஜீவன்/ ஆன்மா பேதம்

திருமந்திரம் –  ஜீவன்/ ஆன்மா பேதம்

அன்னம் இரண்டுள ஆற்றம் கரையினில்
துன்னி இரண்டும் துணைப்பிரி யாதுஅன்னம்
தன்னிலை அன்னம் தனியொன்றது என்றக்கால்
பின்ன மடஅன்னம் பேறணு காதே

விளக்கவுரை :

அன்னம் 2 –

ஜீவன் – ஆன்மா

ரெண்டும் உடலில்  பிரியாது நிற்கும்

ஜீவன் தான் தனி – ஆன்மாவிடத்தில் இருந்து வேறு என மடமையினால் , அது ஆன்மாவை நோக்கி திரும்பாது நிற்கிறது

அதை அடையலாம் கூடலாம் என்ற நினைப்பே இல்லாது இருக்கு

இது தற்போதைய எல்லா ஜீவர் நிலை

ஜீவனும் ஆன்மாவும் ஓருரு ரெட்டையர்

Identical twins

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s