“ எட்டிரெண்டு “

“ எட்டிரெண்டு “  

பார்வை கண் இழுத்துக்  கட்டினால்

அந்த அனுபவம்

ஐம்புலக் கதவுகள் இழுத்து மூடும்

 நவத்துவாரங்கள் இழுத்து மூடும்

 8*2 இழுத்துக்  கட்டும்

எல்லாம் திருவடி – அருள் – தவத்தில் இருக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s