“ தவம்  வல்லபம்  பெருமை “

“ தவம்  வல்லபம்  பெருமை “

எறும்பு ஊற ஊற கல்லும் தேயும்

தவத்தால் அருள் கூட கூட

மறைப்பு சிறிது சிறிதாக விலக விலக

மலம் –  மும்மலம் தேயும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s