“ திருமந்திரம் – மௌனம்/ஆன்மா  பெருமை “

“ திருமந்திரம் – மௌனம்/ஆன்மா  பெருமை “

வாக்கு மனமும் இரண்டும் மவுனமாம்
வாக்கு மவுனத்து வந்தாலும் மூங்கையாம்
வாக்கு மனமும் மவுனமாம் சுத்தரே
ஆக்கும் அச் சுத்த்ததை யார்அறி வார்களே 1896

விளக்கம் :

வாக்கும் மௌனமும் தன் இயல்பான பணி செய்யாதிருத்தல் மௌனமாம்

அந்த அனுபவம் உதித்தால் அவன் ஊமை போல இருப்பான்

அந்த அனுபவம் சுத்த அனுபவம்

அவர் சுத்தர் புனிதர்

கருவி கரணங்கள் தத்துவ சேர்க்கை இல்லாதிருப்பதால் சுத்தம்

இந்த உயர்ந்த சுத்தானுபவத்தை யாரே அறிவார் ??

கோடியில் ஒருவர் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s