“தகுதியும் திறமையும் “

“தகுதியும் திறமையும் “

ஒரு ரயில் தண்டவாளமும் பயணியர் பெட்டியும்

இவ்வளவு வேகம் தான் ஓட்ட முடியும் என வரையறுக்கப்பட்டுளது

அதுக்கு மேல் தாங்காது

Fit to run at 100 /130 km per hr என எழுதி இருக்கும்

புல்லட் ரயிலை நம் தண்டவாளத்தில் ஓட்ட முடியாது

அதே மாதிரி

ஒவ்வொரு உயிரும்

அதன் வினை பக்குவம் அருள் தவத்துக்கேற்ப

தன்னை அறியும் பிரம்ம வித்தையில்

ஆய்வு பயிற்சி அனுபவம் அருள் கிடைக்கும்

ஒவ்வொரு பிறவியிலும்

படிகள் மேலேற்றி கடக்க வைப்பர்

தான் பிறந்த இடத்துக்கு மீண்டும் போய் சேர

பலப்பல பிறவிகள் ஆகிவிடுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s