” தர்ம சாஸ்தா – சன்மார்க்க விளக்கம் “

” தர்ம சாஸ்தா – சன்மார்க்க விளக்கம் “

ஐயப்பன் பல பேரில் ஒன்று

அய்யப்பன் அல்ல

தர்மம் என்பது ஆன்மா குறிக்குது

அதனால் இவர் ஆன்ம அனுபவத்தை குறிக்கிறார்

18ஆம் படி பூரணம் முழுமை குறிப்பதாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s