யார் உண்மையான குருடர்??

யார் உண்மையான குருடர்??

திருவடி ஞானம் இல்லாதவரும்

வாசி உருவாக்கத் தெரியாதவரும்

ஞானியர் சித்தர் பாடல்களுக்கு உண்மையான பொருள் எடுக்கத் தெரியாதவர் தான்

கண் பார்வை இல்லாதவர் அல்லர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s