“ இமயமலையும் –  ஹரித்துவாரும் “

“ இமயமலையும் –  ஹரித்துவாரும் “

ரெண்டும் வட நாட்டில்

அகத்தில் யோக ஞான நோக்கில் பார்க்குங்கால் :

இமய மலை – ஆகாய கங்கை  – பாற்கடல்

ஹரித்துவார் – கங்கை உருகி , வாசலில் ஓடுதல் தான் கங்கை இங்கு ஓடுவதாக அமைவது

எல்லாம் சிரசில் தான்

கழுத்துக் கீழ் ஏதுமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s