“  ஞானியரும்  – உலகமும்  “

“  ஞானியரும்  – உலகமும்  “

உலகம்  : 

எலும்பு தேய்மானம்

மூட்டு தேய்மானம்

முதுகுத் தண்டு வடம் தேய்மானம்

என அவதியுறுவர் – புலம்பல்  

ஞானியர் :

மலம் தேய்மானம்

மும்மலம் தேய்மானத்தால்  மகிழ்வர்

தெளிவு அடைவதால்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s