திருமந்திரம்  – ஆன்ம நிலை

திருமந்திரம்  – ஆன்ம நிலை

அறியகி லேன்என்று அரற்றாதே நீயும்
நெறிவழி யேசென்ற நேர்பட்ட பின்னை
இருசுட ராகி இயற்றவல் லானும்
ஒருசுட ராவந்துஎன் உள்ளத்துள் ஆமே.

விளக்கம் : 

சிவம் ஆன்மாவை அறிய முடியவிலையே என புலம்ப வேணாம்

தவம் ஒழுக்கம் நின்று வாழ்வை நடத்தினால்  ,  இரு ஒளியாக ஆன்மா /ஜீவன் என்றிருந்த நிலை மாறி , அத்வித அனுபவத்தால் , ஒரு ஒளியாக மாறிவிடும்

என்றவாறு

ஜீவான்மாவாக வாதம் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s