“ ஆற்காடு –  இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு “

“ ஆற்காடு –  இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு “

இந்த ஊர் சென்னை/ காஞ்சி அருகே இருக்கு

ஆற்காடு = ஆல் + காடு

விஷமாகிய இருள் மும்மலம் உள்ள காடு ஆகிய உச்சி குறிக்க வந்த ஒரு இடம்

ஒரே இடத்தை எவ்வளவு உவமானம் செய்து காண்பித்துள்ளார் நம் முன்னோர்  ??

தில்லை வனமும்  ஆற்காடும் ஒன்று தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s