“ உண்மையான ஆன்ம சாதகனின் விண்ணப்பம் “

“ உண்மையான ஆன்ம சாதகனின் விண்ணப்பம் “

என்னவாக இருக்கும் ??

தெய்வமே

பூஜை அறை கதவு  திறந்தால்

எப்படி நறுமணம் – கற்பூரம் விபூதி சந்தனம் மலர்கள் வீசுவது போல்

“ மணி நாசி அடைப்பதனை திறந்து

கற்பூர மணம் நான்  முகர  வேணும்

ஆன்ம அனுபவம் பெற வேணும் “  

இது தவிர வேறென்ன இருக்க முடியும்??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s