“ அக்காலமும் – இக்காலமும் “   

“ அக்காலமும் – இக்காலமும் “   

அக்காலம் :

கிராமத்தில் இரவு வெளியில் நடமாட வேணாம்

“ காத்து கருப்பு அடித்துவிடும் “  என பயமுறுத்துவர்

இக்காலம் :

சன்மார்க்க அன்பர்கள்

உரை நடை நம்பி

“ டேய் தவம் செய்தா

ஒரு சிறு ஒளி தோன்றும்

பல்லிளித்து அதன் பின் சென்று விட வேணாம் “

“ அதே அன்னதானம் எனும் ஜீவகாருண்ணியம் செஞ்சீனா

உனக்கு எல்லா கிடைக்கும் ஆமாம் “

நல்ல வேடிக்கையாக சிரிப்பாக  இல்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s