“ சன்மார்க்கம் –  படி நிலைகள் “

 “ சன்மார்க்கம் –  படி நிலைகள் “ 

புருவ மத்தி  – சமய மத சமரச சன்மார்க்கம் அனுபவம்

நெற்றி நடு – சுத்த சன்மார்க்க அனுபவம்

அதுக்கு மேல் – சுத்த சிவ சன்மார்க்க அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s