“ அகமும் புறமும் “

“ அகமும் புறமும் “

ஜலதோஷத்தால் மூக்கடைப்பு உண்டாகில்

வாசனை  நறுமணம் நுகரமுடியாது

மும்மல தோஷத்தால்

மணி நாசி அடைப்பதனால்

ஆயிரத்தெட்டு இதழ்த் தாமரை / கற்பூர மணம்  வாசம் நுகரமுடியாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s