“ வாசி – ரத்தினச் சுருக்கம் “

“ வாசி – ரத்தினச் சுருக்கம் “    கோரக்கர் சந்திர ரேகை “ குடியிருந்த வீட்டுக்குள் மூச்சைத் தாக்கிக் குறிப்பாகப் பூரணத்தின் மையம் ஏற்றே.கோரக்கர் சந்திர ரேகை விளக்கம் : சாதகன் குடியிருக்கும் பிரணவ வீட்டினுள் சுவாசத்தை வைத்து பூட்டைத் தாக்கி உடைத்து திறந்து உச்சிக்கு ஏற்றுவாயாக இது ஒரு வரி தான் ஆனால் இதை   நடைமுறைப்படுத்துவதுக்கு 20 ஆண்டுகள் தேவை வெங்கடேஷ்  

“ பிரபஞ்சம் எப்படி ?? “

“ பிரபஞ்சம் எப்படி ?? “ எனில் ?? தான் எண்ணியதை ஆன்ம சாதகன் வாயில் இருந்தே வரவழைத்து அதை நடத்திக் காட்டும் அவன் வாயில் தானாக வருவதையும் அவன் பிரார்த்தனை விண்ணப்பத்தையும் நிறைவேத்தும் தன் எண்ணத்தையும்  நிறைவேத்திக் கொளும் அவன் எண்ணத்தையும் நிறைவேற்றும் இருவருக்கும் வெற்றி தான் வெங்கடேஷ்

பக்குவம் அடைதல் ??

பக்குவம் அடைதல் ?? ஒரு காய்  ஐம்பூத செயல்பாட்டினால்  கனி ஆவது போல் காயாக இருக்கும் ஜீவனும் ஐம்பூதக் கலப்பினால் பக்குவம் அடையும் அதுவும் அந்த ஐந்தும் ஒரே இடத்தில் கலக்கும் போது உண்டாகும் வெங்கடேஷ்