பக்குவம் அடைதல் ??

பக்குவம் அடைதல் ??

ஒரு காய் 

ஐம்பூத செயல்பாட்டினால்  கனி ஆவது போல்

காயாக இருக்கும் ஜீவனும்

ஐம்பூதக் கலப்பினால் பக்குவம் அடையும்

அதுவும் அந்த ஐந்தும் ஒரே இடத்தில் கலக்கும் போது உண்டாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s