“ நம் வாழ்க்கையும் – சினிமாவும் “

“ நம் வாழ்க்கையும் – சினிமாவும் “

சினிமா :

ஒரு வரி கதை தான்

ஆனால் அதை மூன்று மணி  நேரத்துக்கு காட்டுகிறார்

யோகாப்பியாசம் :

வாசி – ஒரு வரியில் கூறிவிடலாம் கோரக்கர் மாதிரி

ஆனால் அனுபவத்துக்கு வர

20  ஆண்டுகள் கடின அர்ப்பணிப்பு உழைப்பு கூடிய தவம் தேவை

சரியான முறையில்

யார் ஆற்றுகிறார்??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s