” குரு பெருமை”

” குரு பெருமை”

குரு அருளால்

சித்தம் சிவமயமாய் நிரம்பும்

குரு – ஆன்மா

ஆன்மா உதவியால் சாதகன் உலக நினைவு அகன்று , சிவ சிந்தனன் ஆதல்

அப்போது சிவம் வந்து குடிபுகும்

” சித்தம் சிவமானக்கால் அத்தனும் குடி அமர்ந்தானே”

வெங்கடேஷ்

8You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 5 others

3 shares

Love

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s