” சடங்கின் கீழ்மையும் அனுபவ பெருமையும்”

சடங்கின் கீழ்மையும் அனுபவ பெருமையும்”

எப்படி எப்போது புரியும்?

எனில்

திருமணச் சடங்கு முடித்துவிட்டு

மாப்பிள்ளையை

சாந்தி முஹூர்த்தத்துக்கு அனுப்பாமல் இருந்தால்

சடங்கு அனுபவம் புரிந்துவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s