” நுனியும் முனையும் “

” நுனியும் முனையும் “

மூக்கு நுனி வேறு

மூக்கு முனை வேறாம்

குமரி முனை மாதிரி மூக்கு முனை

அது திரிவேணி முக்கூடல் சங்கம்

மூக்கின் அடி என்பது சித்தர் சொல்

மூக்கு அடியும் முனையும் ஒன்றே

வெங்கடேஷ்

15You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 12 others

7 shares

Love

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s