“ அக்காலமும் இக்காலமும் “

“ அக்காலமும் இக்காலமும் “

அக்காலம் : 

ஜோதிடர் – நீரில் கண்டம் இருக்கு – ஜாக்கிரதை

இக்காலம் :   

இதை மாத்தி

Selfie – Photoshootல் கண்டம் இருக்கு – ஜாக்கிரதை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s