“ தற்போதம் ஒழிவு”

“ தற்போதம் ஒழிவு “  

“  சிவம் தான் எலாம் ஆற்றுது “  

“ அவன் பார்த்துக்கொள்வான் “  என்ற ஒரு எண்ணம்

சாதகன் உடல் மனம் லேசாக்கிவிடும்

தற்போதம் ஒழித்துவிடும்

என் அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s