ஒளிதேக சித்தி 5

ஒளிதேக சித்தி 5 பற்பல நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெயும் மழை ஓரிடத்தில் அருவியாக கொட்டுவது மாதிரி பல பிறவிகளில் செய்த தவம் முதிர்ந்து ஒரு பிறவியில் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு முத்தேக சித்தி அளிக்குது இதுக்கு திருமந்திரத்தில் சான்று உளது வெங்கடேஷ்

” Coding n Decoding”

” Coding n Decoding” IT : experts in coding world / work operations externally to make work easy Saints : experts in coding their yoga experiences to Epics mythologies n old stories Sathaks : Real practitioners decode all the Epics Mythology to find out the sathanas to attain wisdom n go beyond the beyond BG…

“வழக்கும் உண்மையும்”

“வழக்கும் உண்மையும்” ” முற்றம் திறந்தவன் ஞானி “ அதாவது மணி நாசி அடைப்பு திறந்துவிட்டவன் ஞானி இது மருவி முற்றும் துறந்தவன் ஞானி ஆகிவிட்டது ஆகையாலே உலகை நம்பக்கூடாது வெங்கடேஷ் 10You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 7 others 3 shares