“ எண்ணம் பெருமை “ 

“ எண்ணம் பெருமை “ 

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – சுத்த சிவநிலை

சத்தியஞ்செய் கின்றேன் சகத்தீர் அறிமின்கள் 
சித்திஎலாம் வல்ல சிவம்ஒன்றே – நித்தியம்என்
றெண்ணுமெண்ணத் தாலேநம் எண்ணமெலாம் கைகூடும்
நண்ணுமின்பத் தேன்என்று நான்

பொருள் :

” எல்லாம் வல்ல சிவம் ஒன்றே – அது நித்யம் என்ற ஏக எண்ணத்தாலேயே நாம் நினைத்தது எலாம் ஈடேறும் – கைகூடும்

இது சத்யம் என்கிறார் வள்ளல் பெருமான்

2  எல்லாம் சிவமே ஆற்றுது

எல்லாம் அவன் பார்த்துக்கொள்வான்

இந்த எண்ணத்தால் மனம் உடல் லேசாகிவிடும்

இதெல்லாம் எண்ணத்தின் பெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s