” ஞானி இலக்கணம் “

ஞானி இலக்கணம்

” முற்றம் திறந்தவன் மட்டுமல்ல ஞானி ”

” முற்றும் துறந்தவனும் ஞானி தான் ”

” முற்றும் திறந்தவனும் ஞானி தான் ” ( அகோரி மாதிரி )

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s