“ அட்டாங்க யோகம் பெருமை

“ அட்டாங்க யோகம் பெருமை “

இதில் பின் நான்கு பாதமாகிய

பிரத்தியாகாரம் தாரணை தியானம்  யாவும் ஏகாதசத்திலும்

சமாதி மட்டும் துவாத சாந்தத்திலும் சித்திக்கும் 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s