“ அபானன் வேகம் பெருமை “

“ அபானன் வேகம் பெருமை “

இதன் வேகம் பெருமை எல்லாம்

சிற்றின்பம் காமத்தின் போதும் தானா விளங்கும்

யாரும் கூறத் தேவையிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s