கவிகள் பாதி ஞானியர்

கவிகள் பாதி ஞானியர்

கவி :

” முழு நிலவைப் போல் என் அழகைப் பார்

விழிதனில் உன் நிழலைப் பார்”

இந்த அற்புத வரிகள் திருவடி பயிற்சி நினைவூட்டுது

வெங்கடேஷ்

4You, Rajkumar S R and 2 others

2 comments

2 shares

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s