” வாசியும் பரியங்கமும் “

வாசியும் பரியங்கமும்

பரியங்கம் இள நிலை

வாசிக்கு முன்னரும்

முது நிலை

வாசிக்கு பின்னரும் சித்தி ஆகும்

வெங்கடேஷ்

5You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 2 others

5 shares

Love

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s