“ முற்றம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 4 “

“ முற்றம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 4 “  

முற்றம் எனில் பிரமஸ்தானம் –  ஆன்மா  இருப்பிடம்

முற்றம்  நடுவே சதுர  பீடம் அமைத்து அதன் மேல் ஆவுடையாருடன் கூடிய லிங்கம் அமைத்திருப்பர்

இது கோவில் அமைப்பு  – கர்ப்பக்கிரக /மூலஸ்தானம்  அமைப்பு

இதே முற்றம்  நம்  வீட்டிலும் வைத்திருப்பர்

ஆக நம் வீடும்கோவிலும் ஒன்று  தான் என மறைமுகமாக  மாற்றிவிட்டனர் நம் முன்னோர்

நாம் தான் அவரை சரியாக புரிந்து கொளவிலை

வெங்கடேஷ்     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s