“ உந்தீபற – சன்மார்க்க விளக்கம் 3 “  

 “ உந்தீபற – சன்மார்க்க விளக்கம் 3 “  

புறத்தில்

காற்று வைத்து ஊதினால்

ஒன்று நெருப்பு அணையும்

இலை பெரிதாக மாறும்

ஆனால் அகத்தில் தவத்தில்

காற்று வைத்து ஊதினால்

ஜோதி பெருஞ்சோதியாகத் தான் மாறும்

தீபம்  அணையாது

இதை தான் “ உந்தீபற –  உந்தீபற “ என ஞானியர் பாடுகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s