“ விந்து பெருமை “

“ விந்து பெருமை “

விந்து

மூலாக்கினியுடன் சம்மந்தம் காணின்

ஆன்ம சாதகனின் குணம் மாற்றம் காணும்

அதே விந்து

அருளாக்கினியுடன் சம்மந்தம் காணின்

ஒளிதேகம் ஞான சித்தி அளிக்கும்

எல்லாவத்துக்கும் விந்து  வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s