“ மணக்குள விநாயகர் – தத்துவ விளக்கம் “

“ மணக்குள விநாயகர் – தத்துவ விளக்கம் “

விநாயகர் – பஞ்ச பூத கலவையின் இருப்பிடம்

அது நீர் நிலையில் இருப்பதால்

அது குளமாக கற்பிதம் செயப்பட்டிருக்கு

தவம் செயும் போது உடலில் பலவித மணம் வீசும்

அவ்வாறு  மணம் வீசுவதாகவும் விளங்குவதால்

மணக்குள விநாயகர் என்ற பேர் பெற்றிற்று

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s