“ சடங்கு – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ சடங்கு – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

நாம் ஒருவர்க்கு தஷ்ணை  அளிக்கும் போது

அதை வெற்றிலை பாக்கில் வைத்து அளிக்கிறோம்

ஏன் ??

தட்சிணை = பணம் காசு செல்வம்

கண்மணி   வெற்றிலை பாக்கு குறிக்குது

அதன் நடுவே விந்து ஆகிய செலவம் இருப்பதால்

இந்த வழக்கு உருவாயிற்று

எல்லாவற்றிலும் கருத்து  – பெரிய அர்த்தம் பொருள் இருக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s