“ துவாத சாந்தப் பெருவெளி பெருமை “ 

“ துவாத சாந்தப் பெருவெளி பெருமை “ 

ஞானியர் யோகியர் 

“ துவாத சாந்தப் பெருவெளிக்குள் எல்லாம் அடக்கம் என்றால்

அதன் மேல் எல்லா வெளிகள் உள என கூறினால்

பின்னால் வந்தவரோ ?

அந்த பெரு வெளி சிரசுக்கு வெளியே 12” என கதை கட்டிவிட்டார்

ஒரே சிரிப்பு தான்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s