“ வாழ்க்கைக் கல்வி “

“ வாழ்க்கைக் கல்வி “

80 வயதில் வெறுங்கையுடன் சாலையில்   நடந்து சென்றால்

அது அவனுக்கு பெருமை  கௌரவம்

அதே வெறுங்கையுடன் சொந்தம் பந்தம் வீட்டிற்கு சென்றாலோ

அது அவமானம் வெட்கக்கேடு

உண்மை தானே ??

BGV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s