“ இதுவும் அதுவும் ஒன்றே “

“ இதுவும் அதுவும் ஒன்றே “

யமுனா நதியோரத்தில் பிருந்தாவனம் இருந்தது என்பதும்

நம் பண்டை வீட்டு முற்றத்தில்  துளசி மாடம் வைத்திருந்ததும் ஒன்றே 

அது உச்சியில் விளங்கும் ஆன்மா குறிக்க வந்ததாம்

நம் முன்னோர் அறிவாளிகள்  நம்மை விட

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s