பயிற்சி விவரம்

இந்த வாரம் மூவர் பயிற்சி பெற்றார்

1. பரியங்கம்

குஜராத் எண்ணெய் நிறுவனம்

2 இருவர் வாசி

முதலாமவர் சென்னை மாம்பலம்

ரெண்டாமவர் மதுரை

இவர் சித்த வித்தை

வியப்பு தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s